Soutěžní projekt Bývalá Mosilana

Před letními prázdninami jsme se v týmu Radoslav Novotný, Michal Šírek a Matěj Mintál účastnili architektonické výzvy v podobě zpracování studie areálu bývalé Mosilany v Brně. Středem naší pozornosti bylo nalezení nové identity dříve významného výrobního areálu – dnes Brown fieldu.

Inspiraci pro vytvoření udržitelných podmínek pro pobyt v areálu jsme čerpali z principů výstavby zahradních měst – silné vize, různorodosti typů a forem bydlení, jeho dostupnosti, vzniku pracovních příležitostí, komplexní síti zeleně, dostatečné kulturní, rekreační a komerční vybavenosti posilující společenský život v integrovaném a přístupném dopravním řešení s prioritou pěší, cyklistické a hromadné dopravy.

Přestavbu původně výrobního areálu pro potřeby bydlení jsme založili na vytvoření strukturovaného, logicky uspořádaného a kvalitně vybaveného systému veřejných prostranství, zajišťujících dobrou prostupnost územím, při respektu ke stávajícím i plánovaným vazbám v území.  Navrženým hmotovým uspořádáním objektů jsme eliminovali hlukové zatížení, založili jsme dobré podmínky pro proslunění a vymezili jsme pestrou skladbu funkčně hierarchizovaných a proporčně diferencovaných budov. Převládající výšku domů jsme navrhli s ohledem na charakter stávající zástavby území a význam a šířku přilehajících prostranství mezi 5 až 9 nadzemními podlažími. V severní části hlavní lokality jsme situovali tři výškové objekty jako dominanty území, které akcentují křížení dvou významných městských prostor v obraze města (Nová městská třída a zelená osa Svitava – centrum města). Pro zachování spojení přestavby areálu se značkou Mosilana, která je v kontextu rozvoje města pojmem, jsme celkovou architektonickou koncepci objektů  postavili na použití prvků průmyslové architektury.

Přihlašte se k odběru e-Zpravodaje e-mailem

Poučení o ochraně osobních údajů naleznete na tomto linku.

Sledujte nás na FACEBOOKU

Sledujte nás na LinkedIn

LinkedinPraha

Osadní 774/35
170 00 Praha 7
T: +420 541 420 910
E:

Brno

Sochorova 3178/23
616 00 Brno
T: +420 541 420 910-911
E:

Top